Vilkår og betingelser

Ved å opprette, bestille og/eller bruke nettbutikk eller andre av Leverandørens tjenester på dette nettstedet aksepterer Kunden samtidig nedenstående vilkår og betingelser.

Parter

Leverandør er Merch Mate AS, org. nr. 931 730 606, C/O Tenk Holding AS, Grensen 8, 0150 Oslo, heretter omtalt som Leverandøren.

Kunden er den klubben som bestiller eller oppretter nettbutikk på dette nettstedet.

Sluttkunde er den part som bestiller Kundens produkter i Leverandørens nettbutikk. Sluttkunden er ikke part i denne avtalen, men inngår ved bestilling i nettbutikk avtale om kjøp med Leverandøren regulert av Leverandørens kjøpsbetingelser. Sluttkunden kan være privatperson (forbruker), selskap eller annen type juridisk enhet som forening, stiftelse, el.

Bakgrunn og omfang

Leverandøren tilbyr en tjeneste som gjør det enkelt og risikofritt for klubben å opprette egen klubbshop på dette nettstedet for å tilby og selge egne produkter trykket med klubbens eget design og/eller logo til klubbens medlemmer og supportere.

Tjenesten inkluderer gratis nettbutikk og drift av denne, inkludert mottak, pakking og sending av bestillinger, kundeservice og returhåndtering og design, produksjon og distribusjon av Kundens produkter.

Nettbutikk

Kundens klubbshop (nettbutikk) settes opp og leveres uten kostnader for Kunden.

Eierskap til og råderett over nettbutikken ligger i sin helhet hos Leverandøren og kan aldri overføres til Kunden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, design, funksjoner, programvare, frakt- og betalingsløsninger og kundedata.

Produkter

Kunden kan tilby ulike typer produkter i sin klubbshop på dette nettstedet.

  • Teamwear
    Klubbens offisielle klubbkolleksjon med drakter, trenings- og representasjonstøy for utøvere, trenere andre med offisielle roller i klubben. Standard trykk er klubblogo på venstre bryst. I tillegg kan bestilles trykk av initialer, nummer eller navn.
  • Supporterutstyr
    Andre produkter i klubbens farger og trykket med klubbens design for alle med tilknytning til klubben og som ønsker å vise sin støtte.

Leverandøren kan i tillegg fritt publisere og tilby andre relevante produkter i Kundens klubbshop. Det kan dog ikke medføre kjøpsplikt for Kunden uten at det foreligger særskilt skriftlig avtale om dette.

 

Kick back, rabatter, driftskostnader og utbetaling

For teamwear innrømmes Kunden og dens medlemmer 20 % rabatt på den til enhver tid gjeldende utsalgspris. Det forutsettes at det enkelte medlem oppretter konto som ‘Klubbmedlem’ i nettbutikken. I tillegg innrømmes Kunden 40 % rabatt på drakter ved samlet bestilling av minst 15 komplette sett med trøye, shorts og strømper (40 % rabatt gjelder ikke trykk).

For supporterutstyr solgt til sluttkunde er Kunden berettiget til kick back tilsvarende 15% av netto omsetning (eks mva og frakt). Kick back utbetales etterskuddsvis per kvartal. Minstebeløp for utbetaling er likevel kr 2 500,- netto.

Ved kjøp av supporterutstyr til eget bruk eller eget videresalg innrømmes Kunden 40% rabatt på den til enhver tid gjeldende utsalgsprisen ved samlet ordre minst kr 5 000,- eks mva og frakt.

Andre kjøp fra Leverandøren etter tilbud og ordre eller annen avtale og leveres til de betingelser som er angitt i nettbutikken, tilbud fra Leverandøren eller annet.

Priser og prising av produkter

Leverandøren fastsetter utsalgspris på alle produkter. Utsalgsprisen er den pris produktene selges for i nettbutikken før eventuelle rabatter.

Andre produkter som Kunden kjøper fra Leverandøren leveres til avtalt pris i hvert enkelt tilfelle. Kunden fastsetter selv utsalgspris på slike produkter.

Design og logomerker

Kunden er selv ansvarlig for å levere design som skal trykkes på egne produkter.

Kunden er ansvarlig for å inneha dekkende kommersielle rettigheter for bruk av design.

Kunden skal levere alle design i både bildefiler (filformat jpg eller png) og høyoppløste vektorfiler (filformater ai, eps eller pdf).

Leverandøren kan tilby designtjenester (grafisk design, vektorisering av filer mm) etter nærmere avtale. Tjenesten belastes etter gjeldende prisliste eller tilbud.

Ett – 1 – design i to størrelser er inkludert uten kostnader. Ved ønske om flere design belastes Kunden depositum tilsvarende kostpris for innkjøp av merker.

Markedsføring

Kunden skal minst én gang i måneden markedsføre klubbshoppen og dens produkter til sine medlemmer. Slik markedsføring kan skje i de kanaler klubben disponerer; e-post, sosiale medier, oppslagstavle eller annet.

Levering

Lagerførte produkter (POD) sendes normalt innen en uke. Spesialproduserte produkter (MTO) leveres i henhold til tilbud og avtale.

Uavhentede varer

Ved uavhentede varer uavhengig av årsak, belastes kunden gebyr kr 250,- eks mva i tillegg til påløpte fraktkostnader for retur- og evt. re-sending.

Retur-, bytte og angrerett

Kunden har ingen retur-, bytte- eller angrerett på produkter kjøpt fra Leverandøren.

Sluttkunder som handler i Nettbutikken og som faller inn under forbrukerkjøpslovens virkeområde har retur-, bytte- og angrerett i samsvar med bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Reklamasjon

Ved feil eller mangler på vare som ikke skyldes normal slitasje ved normal bruk gjelder Leverandørens generelle betingelser for reklamasjon.

Oppstart, varighet, oppsigelse og opphør

Avtalen starter når Kunden bestiller nettbutikk hos Leverandøren og løper til en av partene sier den opp. Ved avtalens oppstart vil Leverandøren være leveringsdyktig på Kundens produkter 14 dager etter at design er mottatt i korrekte filformater.

 

Partene har gjensidig oppsigelsestid på en  fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen ble mottatt. Oppsigelse skal skje skriftlig.

Ved opphør av avtalen belastes Kunden for de tekstilmerker med eget design som Leverandøren har på lager på det tidspunktet avtalen opphører. Merker som Kunden evt. har betalt depositum for skal ikke belastes, men inngå i sluttoppgjør mellom partene.

Leverandøren skal sende underlag for sluttoppgjør innen 15 dager etter avtalens opphør. Eventuelt tilgodehavende skal faktureres av Kunden innen 15 dager etter mottatt underlag for sluttoppgjør. Faktura skal ha forfall 14 dager etter fakturadato.

Mislighold

Ved vesentlig mislighold fra en av partene skal parten skriftlig varsle den andre parten om forholdet og gi den misligholdende part 14 dager til å rette opp i forholdet. Dersom forholdet ikke er rettet opp innen 14 dager kan avtalen sies opp med umiddelbar virkning.

Tvister og lovvalg

Tvister mellom partene som har sitt utspring av denne avtalen skal partene søke å løse i minnelighet ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan partene bringe saken inn for domstolene. Partene vedtar Oslo som verneting.

Avtalen er underlagt og reguleres av norsk lov.

 

 

@tombergertrondsen@gmail.com her er løpetid på avtalen vedr teamwear

 

Tenkte litt – ønsker vi å sette denne fristen lengre. Forutberegnelighet er vel viktig. Kan vi velge 3 eller 6 måneder?

 

@tombergertrondsen@gmail.com kortere oppsigelse gir lavere terskel for å tegne opp. Vi er dekket ved at vi fakturerer merker vi har på lager + under avsnitt 2 er det lengre oppsigelsestid på teamwear (hvis det er vanskelig å forstå bør vi kanskje omformulere?)

 

Hmm – forstår. Men jeg kan ikke se at det er lengre oppsigelsestid for teamwaer. Kan du merke med gult hvor det fremkommer.